_SDI4382.jpeg

perfomance for Go With The Flow

2021

sound performance 

Photo : Keitaro Niwa